logo

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 

Na podstawie przepisu art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest VMA POLSKA
  z o.o. w Bielanach Wrocławskich [dalej jako „VMA POLSKA”] z siedzibą przy ulicy Logistycznej 1, [kod pocztowy: 55 – 040] Bielany Wrocławskie. Kontakt do Administratora telefoniczny +48 71 799 49 90 lub e-mail info@vampolska.pl
 2. Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych, z którymi można się skontaktować poprzez e-mail: beatamartynowska@vmapolska.pl .lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „RODO VMA POLSKA”.
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie przeprowadzenie przez VMA POLSKA bieżącego postępowania rekrutacyjnego w związku z ubieganiem się o zatrudnienie na określone stanowisko pracy w VMA POLSKA, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody – także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przepis a 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. obowiązek prawny nałożony na administratora, w związku z przepisem: – art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 5. Ponadto podstawą przetwarzania może być:
 6. przepis art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 7. przepis art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
  w przypadku:
 • przekazania w złożonych dokumentach aplikacyjnych danych osobowych wykraczających poza zakres danych określonych w przepisie art. 221 Kodeksu Pracy (np. wizerunek, zainteresowania, znajomość języków obcych, miejsce urodzenia);
 • chęci uczestniczenia przez kandydata w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez VMA POLSKA.
 1. przepis art. 9 ust. 2 lit. a) RODO tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
  w przypadku szczególnych kategorii danych osobowych odnoszących się np. do informacji
  o stanie zdrowia.
 2. Wymóg podania danych osobowych przez osobę kandydującą do zatrudnienia wynika z przepisu art. 2211 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy i rozporządzeń wykonawczych i jest obowiązkowe oraz niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne i wymaga wyraźnej zgody kandydata.
 3. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji tj. do momentu wybrania kandydata do zatrudnienia, a następnie przez okres 3 miesięcy, a następnie zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie, chyba że zostanie udzielona zgoda na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji – 12 miesięcy od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zakończenie procesu rekrutacji lub złożone zostały dokumenty aplikacyjne (brak ogłoszonego naboru), lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody lub złożenia sprzeciwu w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów np. firmy serwisujące urządzenia VMA POLSKA, za pośrednictwem których przetwarzane są dane osobowe osób aplikujących o pracę, czy dostawcy usług publikacji ogłoszeń o pracę.
 5. Dane osobowe Pani/Pana dotyczące nie będą przetwarzane przez VMA POLSKA w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
 6. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać z przysługujących jej praw:
 7. do dostępu do treści swoich danych osobowych;
 8. do sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
 9. do żądania usunięcia danych, o ile istnieją przesłanki, iż przetwarzane jest niezgodnie z prawem albo przetwarzanie danych nie jest już niezbędne dla realizacji celów określonych przez Administratora;
 10. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 11. prawo do żądania przeniesienia danych do innego administratora;
 12. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

 

W celu zgłoszenia realizacji swoich praw należy przesłać żądanie i kontaktować się na dane wskazane w pkt. 1 i 2 niniejszej klauzuli lub dostarczyć je osobiście do siedziby VMA POLSKA. Administrator zrealizuje przysługujące osobie, której dane dotyczą prawa w zależności od podstawy prawnej i celu przetwarzania tych danych i w odniesieniu do innych przesłanek RODO.

 1. W przypadku uznania, przez Panią/Pana, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących w sposób uzasadniony narusza przepisy z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku [RODO], przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, infolinia 606-950-000].
 2. Dane osobowe Pani/Pana dotyczące Administrator [VMA POLSKA] nie będzie przekazywał do państwa trzeciego spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub do organizacji międzynarodowych.

 

————————————————————————————————————————————-

Kandydatów aplikujących do pracy w VMA POLSKA prosimy o zmieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następujących zgód adekwatnie:

 • Jeśli Pani/Pan podaje w dokumentach szerszy zakres danych osobowych niż wynika to
  z przepisów Kodeksu Pracy to należy zamieścić następującą zgodę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza katalog danych osobowych określony w kodeksie pracy przez VMA POLSKA sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich na potrzeby obecnie prowadzonego procesu rekrutacji.

 • Jeśli Pani/Pan podaje w dokumentach aplikacyjnych informacje szczególne określone
  w art. 9 RODO, to należy zamieścić następującą zgodę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnych kategorii określonych w przepisie art. 9 ust.1 RODO przez VMA POLSKA sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich.

 • Jeśli Pani/Pan po obecnie zakończonym procesie rekrutacji chce nadal uczestniczyć
  w kolejnych procesach rekrutacyjnych, to należy zamieścić następującą zgodę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach aplikacyjnych przez VMA POLSKA sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich na potrzeby przyszłych rekrutacji, jednak przetwarzanie nie będzie się odbywało dłużej niż do roku czasu od momentu złożenia dokumentów aplikacyjnych licząc od końca danego roku kalendarzowego.